Menu Sluiten

Deze versie van de algemene voorwaarden is gearchiveerd.

Lees de laatste algemene voorwaarden hier.

Algemene voorwaarden FysioMassage Oosterhout per 1 mei 2015

Openingstijden

De praktijk is geopend volgendes de actuele tijden welke te raadplegen zijn op https://www.fysiomassageoosterhout.nl/contact.

Contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 06-1618168. Indien er niet opgenomen kan worden, kunt u inspreken op de voicemail of mailen naar ineke@fysiomassageoosterhout. Er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Tarieven

Voor fysiotherapiebehandelingen wordt uitgegaan van het marktconforme tarief van 29,25 euro.

Als aan huis moet worden behandeld wordt het tarief aangepast.

De tarieven voor de massagebehandeling staan vermeld op de site en zijn afhankelijk van de duur en het aantal behandelingen wat wordt aangeschaft ( 3-sessies en 10-sessies zijn goedkoper).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de site, via mail, telefonisch of bij de praktijk. Indien u zich aanmeldt en er is niemand aanwezig, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Tegenwoordig is geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig voor fysiotherapeutische behandeling, maar kunt u direct naar de fysiotherapeut. Om de intake niet langer te laten duren dan nodig is, stuur ik een intakeformulier op die u thuis kunt invullen. Hier kunt u uw algemene gegevens en uw klachten noteren. Alleen in het geval van een chronische indicatie kan een machtiging van huisarts of specialist noodzakelijk zijn.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

Bij iedere vraag wordt altijd gestart met een intake waarbij wordt gekeken naar de ziektegeschiedenis en mogelijke oorzaken. Daarna wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld, waarna we samen aan de slag gaan. De behandeling kan bestaan uit:

 

 

 1. Fysiomassage
  FysioMassage Oosterhout zou geen FysioMassage heten als ik het belang van een goede, professionele massage niet zou inzien. Massage waarbij de spieren goed worden losgemaakt kan een waardevolle voorwaarde zijn om daarna makkelijker te kunnen oefenen en bewegen. Door mijn jarenlange ervaring is mijn ‘fingerspitzengefühl erg goed ontwikkeld en worden alle `knopen’ en spierpanningen makkelijk gevonden.
 2. Bewustwording
  Bewustwording Bewust worden van houding en spanning is een belangrijke manier om erachter te komen waardoor de klacht wordt veroorzaakt. Door het volgen van diverse cursussen op het gebied van lichaamsbewustwording en ontspanning kan ik hier in begeleiden.
 3. Advies en begeleiding
  Advies en begeleiding zijn noodzakelijk om de veranderingen blijvend door te voeren. Aandachtspunten zijn: Hoe zit je op je werk? Hoe loop je? Zijn er hulpmiddelen nodig om klachten te verminderen? Hoe kun je spanning in het dagelijks leven voorkomen? Dit zijn allemaal zaken die belangrijk zijn om klachtenvrij te kunnen blijven of om beter met klachten te kunnen omgaan. Motivational Interviewing is een manier om hier in goed te kunnen begeleiden, ik heb hierin de Experttraining gevolgd.
 4. Oefenen en trainen
  Oefenen en trainen is belangrijk om je spierkracht te kunnen vergroten, soepeler te worden of jezelf bewust te maken van hoe je beweegt. Het opbouwen van belasting en belastbaarheid is vaak onderdeel van fysiotherapie.

Afmelden

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Praktijk FysioMassage Oosterhout zich het recht voor 70% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk in de gezondheidszorg en bij fysiotherapie. Daarom ben ik aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR), een register in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Daarnaast volg ik regelmatig cursussen of trainingen, zoals:

 

 • Motivational Interviewing, Experttraining (2014)
 • Pijn- en stressmanagement (2012)
 • COPD (2008)
 • Reumatologische aandoeningen (2008)

Privacy

Alle gegevens en informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistratie. Er zal geen uitwisseling met derden plaatsvinden zonder dit in overleg en overeenstemming met de patiënt/ cliënt.

Hygiëne

Ik vraag u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwacht ik van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht wilt nemen en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Privacyregelement

Uiteraard gaat ik zorgvuldig met uw gegevens om. Naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, is een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

 1. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 2. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 3. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 4. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde fysiotherapeut deze gegevens in kan zien.
 5. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachten

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

In gesprek met uw fysiotherapeut
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

 

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

 

 

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

WKKGZ: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg is in werking getreden. FysioMassage Oosterhout heeft een protocol om onzorgvuldigheden en (bijna) incidenten te kunnen melden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een meldingsformulier.

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Praktijk FysioMassage Oosterhout. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld of u wordt mondeling op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van deze voorwaarden op de website www.fysiomassageoosterhout.nl.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Praktijk FysioMassage Oosterhout zich het recht voor 70% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.
 3. Praktijk FysioMassage Oosterhout zal aan het eind van de maand waarin de behandeling plaatsvond of direct na de behandeling een factuur overhandigen of digitaal doorsturen, die de cliënt per overschrijving binnen 21 dagen na factuurdatum dient te voldoen. De factuur kan de cliënt bij de zorgverzekeraar indienen.
 4. Praktijk FysioMassage Oosterhout heeft bewust geen contract met zorgverzekeraars, maar staat wel ingeschreven in het kwaliteitsregister Fysiotherapie Algemeen Practicus en het BIG register. De Praktijk FysioMassage Oosterhout is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar van de cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen de cliënt en de zorgverzekeraar.
 5. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk FysioMassage Oosterhout gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 6. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk FysioMassage gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,-.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken

Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Niet reanimeren

Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: